In oktober 2017 kregen wij te horen dat we de opdracht voor de bouw van het Landstation Borssele van TenneT TSO gegund hebben gekregen.

De aansluitingen van de nog te bouwen offshore windparken Borssele Alpha en Beta worden in dit station verbonden met het bestaande 380kV hoogspanningsnet. Het bestaande station Borssele wordt om deze reden flink uitgebreid. Sales Director Jan Willem Kijlstra: ‘Wij zijn bijzonder blij met deze grote opdracht. Onze positie als toonaangevende partij voor offshore windprojecten wordt hiermee nogmaals benadrukt.’ Ook bij de bouw van Borssele Alpha en Beta platforms zijn wij immers, als onderaannemer van HSM, nauw betrokken.

csm Borssele kaartje 81339ec3d3

Voorbereidingen starten

Tendermanager Kees den Besten: ‘Onze werkzaamheden binnen dit project omvatten levering van ca. 600 ton staalwerk, het plaatsen van de primaire componenten op het staalwerk en bouw , levering van de secundaire en tertiaire installatie en het bedrijfsvaardig opleveren. Bijzonder aan dit project is dat het civiele deel reeds in uitvoering is en dat de engineering door TenneT is verricht. De buitenwerkzaamheden voor Landstation Borssele starten op 1 juni 2018. De komende maanden zullen wij volop benutten voor de voorbereidende werkzaamheden zoals selectie van onderaannemers en leveranciers.’  


Joulz Energy Solutions heeft per 7 november 2017 de ISO27001/27019 certificering op het gebied van Telecom verlengd en uitgebreid voor SA en Beveiliging.

Dat betekent dat we een 27001/27019 organisatiekeurmerk hebben voor alle werkzaamheden die we in het “OT domein” doen aan systemen van onze klanten. Inclusief alle technische randvoorwaarden zoals technische laptops maar ook organisatorisch randvoorwaarden voor de afdelingen HRM, Inkoop en VGMK.

Joulz heeft het afgelopen jaar haar processen, houding en gedrag met name voor de teams Telecom & Complexe Beveiliging (inclusief het overkoepelende programma STN2020), Stationssystemen en Netautomatisering ‘cybersecure’ gemaakt.

Na een intensieve audit zijn onze inspanningen bekroond met het halen van het ISO 27001 ‘diploma’. We blijven daarmee één van de eerste bedrijven in onze sector die dit certificaat hebben.

Waarom is dit belangrijk?

Het primaire belang van deze certificering is het voorkomen van incidenten. Dit is van belang om voorbereid te zijn op nieuwe EU-regelgeving, versteviging van onze huidige rol als Systeemintegrator in het kader van STN2020 en Stationsautomatisering en verdere professionalisering van onze dienstverlening. Een typisch voorbeeld van verantwoordelijkheid die wij hebben is de omgang met de technische laptops van Joulz. Deze laptops koppelen wij aan klantinstallaties en we passen daarmee klantinstallaties aan. De koppeling is immers een cybersecurity risico.

Een ander voorbeeld is de bouw van SA Systemen en het testen daarvan in onze testruimte. Tijdens de realisatiefase is deze installatie Joulz eigendom en dienen wij hier cybersecure mee om te gaan. Daarnaast zullen klanten gaan eisen dat wij als Joulz cybersecure ontwerpen en dat aantoonbaar kunnen maken. Dit komt in scope in 2018.

Met dit Joulz-certificaat kunnen netbeheerders Stedin en TenneT als opdrachtgever bouwen op een Joulz-organisatie die haar bijdrage aan cybersecurity zeer serieus neemt.

Joulz Peter Oomens

Welke voorsprong geeft ons dit naar de klanten?

Uitermate belangrijk is de aantoonbaarheid van “cybersecurity”. Dit stelt nu eenmaal bepaalde randvoorwaarden aan je organisatie-inrichting. Klanten zullen de borging van cybersecurity gaan eisen en dit traject bereidt ons daarop voor. Daarnaast hebben we met dit traject ook stappen gezet in de integratie van de gebieden OT en IT. Met deze stap blijft Joulz Energy Solutions leidend op het gebied van secundaire techniek en dat onderstreept ons belang als Systeemintegrator en als strategisch partner.

Wat is het vervolg?

We willen het organisatiekeurmerk uitdrukkelijk binnen onze totale organisaties laten terugkomen. Dat betekent dat we de werkingssfeer van genoemd certificaat uitbreiden tot verschillende teams binnen onze vakgroepen en ketens. 

Op vrijdag 3 november 2017 heeft Joulz Energy Solutions het 150kV nieuwbouwstation Middelharnis voor TenneT succesvol in bedrijf genomen. Dankzij de goede samenwerking en inspanningen van het hele team is het Joulz Energy Solutions gelukt om het station Middelharnis na een bouwperiode van 17 maanden op 3 november 2017 in bedrijf te nemen.     

Aanleiding

Door het toenemend aanbod van energie op het eiland Goeree-Overflakkee was het noodzakelijk het bestaande 150/50/10 kV station Middelharnis voor te bereiden op de toekomst door de capaciteit te vergroten. Bijkomend diende er een aansluitmogelijkheid gecreëerd te worden voor een 150 kV kabelverbinding voor een groot Windmolenpark nabij de Krammersluizen. Daarbij kwam het verzoek van netbeheerder Stedin om twee extra 150kV aansluitmogelijkheden voor >100MVA vermogenstransformatoren te creëren.

Uitgangssituatie

In de uitgangssituatie waren 150 kV transformatoren van netbeheerder Stedin op station Middelharnis via twee kabels verbonden met het TenneT 150 kV hoogspanningsnet van station Geervliet Noorddijk. Deze twee kabels zijn in 2015 aangelegd om de aansluitcapaciteit van het elektriciteitsnet op het eiland Goeree-Overflakkee uit te breiden, waarbij voor het aanleggen van deze twee tracékabels van 19 km er een boring onder het Haringvliet door heeft plaats gevonden. Vanuit Geervliet Noorddijk gezien was Middelharnis in de aanvangssituatie een dubbele RNB-klantaansluiting met op de tertiaire 10 kV wikkeling van de transformator een blindstroomcompensatiespoel, dit ten behoeve van blindstroomcompensatie.

middelharnis

Nieuwe situatie

De uitbreiding van het station heeft in twee fases plaatsgevonden. In eerste instantie is er een nieuw TenneT-station gebouwd op het naastliggende terrein, waarbij er ook diverse civieltechnische aanpassingen hebben plaatsgevonden. De veldstructuur van dit nieuwe station met elf velden is als volgt:

  • twee kabelvelden (inkomend vanuit Geervliet Noorddijk)
  • twee transformatorvelden
  • één dwarskoppelveld
  • één windmolenparkveld
  • een dubbelrailsysteem dat geschikt is voor ver toekomstige velden.

Nadat het station gerealiseerd was, heeft de overname en ontvlechting met Stedin plaatsgevonden. Deze werkzaamheden hebben onder een strak VNB-regime plaatsgevonden en zijn voor aanvang door middel van een pull-planning tot in detail uitgewerkt. 

Gebruikerstesten

Voor de inbedrijfname hebben gebruikerstesten plaatsgevonden. Deze integrale test omvat alle onderdelen omvat die een rol spelen bij de bedieningen, standmeldingen en alarmmeldingen op de primaire en secundaire installatie in het station, de overdrachtsapparatuur en het EMS van TenneT. De nadruk van de gebruikerstest ligt op de onderdelen van het EMS, zoals de functionaliteit, de juiste naamgeving, de displays en het netschema. 

Inbedrijfname

Stapsgewijs "gecontroleerd" is vervolgens het 150kV station in bedrijf genomen. Als eerste zijn de kabelverbindingen vanuit Geervliet onder spanning gezet om vervolgens de rails A/B te ‘koppelen’ (ring sluiten) via het dwarskoppelveld. Hierna zijn de vermogenstransformatoren van Stedin in bedrijf genomen en is het windpark onder spanning gezet.


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions